Haber Detay

Calendar 10.05.2024

 

Değerli hemşerilerimizin dikkatine

Balçova İnciraltı Bölgesi’nin planlanması ve devam eden yargı süreçlerine ilişkin hatırlatma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 06.08.2013 tarihinde onaylanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları, 24.06.2015 ve 13.07.2015 tarihli mahkeme kararları ile iptal edilmiş ve bu kararı Danıştay Altıncı Dairesi 06.06.2017 tarihinde onaylamıştır. Anılan mahkeme kararında; EXPO’nun doğal yapıyı tehdit edici olması ve geçici de olsa büyük hacimli yapılar getireceği, sonradan kaldırılsa dahi alanın flora ve faunasına zarar vereceği gerekçeler arasında yer almıştır.

Daha sonra, Balçova İlçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 09.05.2023 tarihinde yeniden onaylanmıştır.

Söz konusu planlara;

  • Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşünün olmadığı
  • İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün alınması gerektiğini belirttiği Kamu Yararı Kararı’nın bulunmadığı
  • Söz konusu planlar Belediye Başkanlığımızca koordineli olarak yürütülmeyip planlara ilişkin Belediye Başkanlığımızın nihai görüşünün alınmadığı
  • İzmir Körfez Geçişi’nin yürürlükteki üst ölçekli planlarda ve İzmir Ulaşım Ana Planı’nda (İzmir Körfez Geçişi Projesi'nin ulaşım açısından bir fayda yaratmadığı görülerek ulaşım ihtiyaçları açısından öncelikli ve gerekli olmadığı değerlendirildiğinden) yer almadığı
  • Ayrıca; mahkeme tarafından Körfez Geçişi’nin ÇED Olumlu kararının da iptal edildiği
  • Alanın kıyı kesimine ilişkin önerilen  “Ticaret-Turizm-Konut” ve “Ticaret-Turizm” kullanım kararlarının 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda getirilen “Turizm Tesis Alanı” ve “Bölge Parkı/Kentsel Yeşil Alan” kararlarına aykırılık teşkil etmekte olduğu,
  • Belediye Başkanlığımızca Bakanlığa önerilen plan teklifindeki yaklaşık 1 milyon m2 inşaat alanının, onaylı plan ile 1.8 milyon m2’ye çıkartıldığı, bu kapsamda alanda yüksek yapı yoğunluğunun getirildiği
  • EXPO Alanı’na getirilen “Ticaret-Turizm-Konut” ve “Ticaret-Turizm” kullanım kararları ile aykırılık teşkil ettiği
  • 2.Derece Doğal Sit Alanı içerisine getirilen “Ticaret Alanı” kullanımı İlke Kararı’na aykırılık teşkil ettiği gerekçeleriyle;

İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin 2023/1392 Esas sayılı dosyası ile 21.08.2023 tarihinde yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.

İzmirli hemşerilerimizin ve konuya ilişkin değerlendirme yapma gereği hisseden tüm ilgililerin dikkatine saygılarımızla arz ederiz.